Ogłoszenie o przetargu języków obcych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Madej   
niedziela, 26 lutego 2012 22:15

  razem   Data publikacji: 26.02.2012 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gliwice: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego zawodowego dla Uczniów i Uczennic ZSE-U w Gliwicach w Projekcie Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Numer ogłoszenia: 56856 - 2012; data zamieszczenia:26.02.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla S.A. Poniatowskiego , ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2315236, faks 032 2314270.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseu.gliwice.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.zseu.webd.pl/projekt


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna jednostki administracji samorządowej..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego zawodowego dla Uczniów i Uczennic ZSE-U w Gliwicach w Projekcie Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z języka obcego zawodowego dla Uczniów i Uczennic ZSE-U w Gliwicach w Projekcie Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego organizowanych przez Zamawiającego niżej wymienionych zajęć: a) Kurs język angielski zawodowy dla 180 osób (18 grup po 30 godzin na każdą grupę) łącznie 540 godz. b) Kurs język niemiecki zawodowy dla 20 osób (2 grupy po 30 godzin na każdą grupę ) łącznie 60 godz. c) Kurs język francuski zawodowy dla 20 osób (2 grupy po 30 godzin na każdą grupę ) łącznie 60 godz..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 14.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienie tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i innych dokumentów przedłożonych przez oferenta.


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi szkoleniowe (minimum 200 godzin szkoleniowych przypadających na każdą z usług) specjalistyczną dedykowaną dowolnej grupie zawodowej lub odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia dla grupy szkoleniowej składającej się z minimum 10 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Podana wartość (minimum 200 godzin) musi wynikać z jednej umowy/kontraktu zawartej z jednym podmiotem. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - kadrą o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń poświadczone odpowiednimi dokumentami z uwzględnieniem: - niezbędnych kwalifikacji, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, - lektorzy posiadający co najmniej 3 - letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć/kursów językowych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Zamawiający dopuszcza lektorów mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ogólnych bądź specjalistycznych dedykowanych dla innych grup zawodowych.


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia-nie spełnia.


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadania wiedzy i doświadczenia: - Wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej trzy usługi szkoleniowe (minimum 200 godzin szkoleniowych przypadających na każdą z usług) specjalistyczną dedykowaną dowolnej grupie zawodowej lub odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia dla grupy szkoleniowej składającej się z minimum 10 uczestników w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Podana wartość (minimum 200 godzin) musi wynikać z jednej umowy/kontraktu zawartej z jednym podmiotem. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - kadrą o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń poświadczone odpowiednimi dokumentami z uwzględnieniem: - niezbędnych kwalifikacji, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 50 poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, - lektorzy posiadający co najmniej 3 - letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć/kursów językowych z zakresu języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego. Zamawiający dopuszcza lektorów mających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń ogólnych bądź specjalistycznych dedykowanych dla innych grup zawodowych. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia-nie spełnia.


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać się, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Nie wymaga się złożenia dodatkowego dokumentu. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia-nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) dokument potwierdzający rejestr firmy, b) dokumenty potwierdzające uprawnienia instytucji szkoleniowych w zakresie realizacji określonych kierunków szkoleń, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, c) oświadczenie Wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 5. d) wykazu wykonanych usług zgodnie z zapisem z rozdz. V ust. 1b) SIWZ wraz z referencjami wg załącznika nr 7, e) wykazu kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wg załącznika nr 8 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (życiorysy zawodowe) wg załącznika nr 9 oraz ich pisemne oświadczenie, że są w stanie wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego wg załącznika nr 10, 2. W celu wykazania podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg załącznika nr 6. b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, c) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy pzp wg załącznika nr 6.


III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 1) Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) wypełniony wykaz cen jednostkowych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 3) oświadczenie o akceptacji wzoru umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ) zawarte jest w formularzu oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 4) oświadczenie dotyczace udziału podwykonawców w postepowianiu sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załacznik nr 4 do SIWZ, 5) oświadczenie wykonawcy, na podstawie art. 44 u.p.z.p. o spełnianiu warunków udziału w niniejszym postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, 6) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1-2 u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ, 7) wykaz wykonanych usług według formularza stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, 8) wykaz kadry dydaktycznej według formularza stanowiące Załącznik nr 8 9) informacje na temat kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (życiorysy zawodowe) kadry dydaktycznej wg załącznika nr 9 10) pisemne oświadczenie kadry dydaktycznej, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, że są wstanie wykonać przedmiot zamówienia w terminach określonych przez Zamawiającego wg załącznika nr 10.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian z przyczyn o obiektywnym charakterze, - zmiana czasu realizacji umowy wynikająca ze zmiany okresu realizacji projektu, - inne zmiany, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, a które będą konieczne do prawidłowej realizacji projektu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zseu.webd.pl/projekt
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.zseu.webd.pl/projekt.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego 44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1 pok. 120 - sekretariat szkoły.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dziłanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: takZatwierdzam dyr. ZSEU
Krystian Szatka

 

Do pobrania:

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poprawiony: czwartek, 01 marca 2012 13:05
  Joomla themes created by Lonex.