Ogłoszenie o naborze na kurs barmański I PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Madej   
poniedziałek, 27 lutego 2012 20:51

  razem   


Data publikacji: 27.02.2012 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego w okresie realizacji projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" realizowanego w ramach Działania 9.2  "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gliwice, dn. 27.02.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Zespół Szkół  Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi szkoleniowej o szacunkowej wartości nieprzekraczajacej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113).
I. Opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu zawodowego barmańskiego I stopnia - Barman Mikser Level A w ramach Akademii Miksologii Z.T. Nowickiego, kończącego się Certyfikatem Barmana Level A wydanym przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów dla 40 uczniów (w 4 grupach 10 osobowych) Zespołu Szkół  Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach - biorących udział w projekcie "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS ? Działanie 9.2 POKL.
2.    Kurs powinien składać się z  30 godzin dydaktycznych przypadających na każdego Uczestnika i Uczestniczkę.
3.    Zajęcia na kursie odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego, poza godzinami zajęć szkolnych z uwzględnieniem planu lekcji.
4.    Wykonawca zapewnia wszelkie materiały szkoleniowe, środki i pomoce dydaktyczne potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1 niniejszej sekcji.
5.    Wykonawca przedstawia program kursu w formie opisowej do akceptacji przez Zamawiającego.
6.    W ofercie Wykonawca podaje ceny kursu brutto w przeliczeniu na 1 Uczestnika i Uczestniczkę
7.     Projekt w ramach , którego odbywać się będzie szkolenie jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
-    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
-    Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
-    Nazwa Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
-    Tytuł projektu: "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"

II. Termin wykonania zamówienia - realizacji zamówienia: od pierwszy kwartał 2012 r. do 31.07.2013 r.
III. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.    posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia tj. udokumentowany Kurs Pedagogiczny, tytuł Mistrzowski zgodny z przedmiotem zamówienia
2.    prowadzą działalność szkoleniową zgodną z przedmiotem zamówienia nie krótszą niż 5 lat
3.    posiadają stałą siedzibę gwarantującą odpowiednia zaplecze techniczne zgodne z przedmiotem zamówienia
4.    posiadają rejestrację prowadzonego ośrodka w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Urząd Miasta w którym ośrodek funkcjonuje
5.    posiadają prawo wydawania zaświadczeń/certyfikatów Barmana Level A, Stowarzyszenia Polskich Barmanów jak również posiadają rekomendację Zarządu Głównego Stowarzyszenie Polskich Barmanów
6.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /w formie oświadczenia/
7.    posiadają potwierdzenie uczestnictwa w realizacji projektów unijnych z elementami kursów zawodowych
IV. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.    Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
2.    Oferta powinna być napisana w języku polskim,
3.    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
Nabór ofert na: przeprowadzenie kursu zawodowego barmańskiego I stopnia w ramach projektu ?Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia?
Termin składania ofert: 2 marca 2012 r. do godz. 8:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno ? Usługowych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Zapytania do zamawiającego należy składać drogą mailową na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1.   

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.    Cenę ofertową stanowi cena brutto przeprowadzenia kursu zawodowego barmańskiego I stopnia - Barmana Level A  kończącym się Certyfikatem Barmana Level A wydanym przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów w przeliczeniu na jednego uczestnika kursu.
3.    Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.    Wykonawca może podać tylko jedną cenę; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.
VIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
-    CENA  OFERTOWA - 60 %
                   
Kryterium to zostanie wyliczone według następującej zasady punktowej:
 

C=(Cmin/Cofbad ) x 60pkt


gdzie:
C ? liczba punktów badanej oferty za cenę
Cmin ? najniższa cena złożonej oferty brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w danej części.
Cof bad ? cena badanej oferty bruttooraz
-    DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  - 40%
W ramach kryterium ?doświadczenie? Zamawiający będzie przyznawał punkty
za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 5 lat oraz dodatkowe kwalifikacje
w zakresie przedmiotu zamówienia, także studia podyplomowe i kursy specjalistyczne w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
2.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert, niepodlegających odrzuceniu.
3.    W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
4.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
IX. Pozostałe informacje
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty i nie zawarcia umowy, w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie przewyższała zaplanowane w budżecie projektu środki finansowe przewidziane na zadanie
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
3.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.    Wyniki postępowania zostaną ogłoszone przez Zamawiającego na jego stronie internetowej: pod adresem: http://zseu.webd.pl/projekt/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach.

X. Lista załączników do Zapytania ofertowego
ZAŁĄCZNIKI:
1.    Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2.    Wzór umowy - Załącznik nr 2
3.    Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym oraz dysponowaniu potencjału technicznego i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Załącznik nr 3
4.    Oświadczenie o niekaralności ? Załącznik nr 4
5.    Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Urząd ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oferenta
6.    Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego
7.    Dyplom Mistrzowski zgodny z tytułem zamówienia
8.    Rekomendacja Zarządu Głównego Stowarzyszenie Polskich Barmanów
9.    Zestawienie wykonanych zleceń na przeprowadzenie szkoleń zawodowych (lub szkoleń własnych) z zakresu objętego niniejszym zapytaniem ofertowym
Wymagane dokumenty ofertowe powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w ramach projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych
Krystian Szatka


Do pobrania:
Załączniki do oferty:
1.    Formularz ofertowy
2.    Wzór umowy
3.    Oświadczenie
4.    Oświadczenie o niekaralności
5.    Kwestionariusz osobowy - osoba fizyczna
6.    Kwestionariusz osobowy - firma


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poprawiony: poniedziałek, 27 lutego 2012 23:03
  Joomla themes created by Lonex.