Ogłoszenie o naborze na kurs komputerowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Madej   
poniedziałek, 27 lutego 2012 22:01

  razem   


Data publikacji: 27.02.2012 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego w okresie realizacji projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" realizowanego w ramach Działania 9.2  "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gliwice, dn. 27.02.2012 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający Zespół Szkół  Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi szkoleniowej o szacunkowej wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113).


I. Opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej kończącym się wydaniem zaświadczenia dla 20 uczniów (w 2 grupach 10 osobowych) Zespołu Szkół  Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach - biorących udział w projekcie "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - Działanie 9.2 POKL. Kurs obejmuje opracowanie materiałów i przeprowadzenie zajęć z zakresu:
-    Poznania zasad reklamy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
-    Obsługi profesjonalnych programów grafiki komputerowej i tworzenia stron internetowych
2.    Kurs powinien składać się z  30 godzin dydaktycznych przypadających na każdego Uczestnika i Uczestniczkę.
3.    Zajęcia na kursie odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego, poza godzinami zajęć szkolnych z uwzględnieniem planu lekcji.
4.    Wykonawca zapewnia wszelkie materiały szkoleniowe, środki i pomoce dydaktyczne potrzebne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 1 niniejszej sekcji.
5.    Wykonawca przedstawia program kursu w formie opisowej do akceptacji przez Zamawiającego.
6.    W ofercie Wykonawca podaje ceny kursu brutto w przeliczeniu na 1 Uczestnika i Uczestniczkę
7.     Projekt w ramach , którego odbywać się będzie szkolenie jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
-    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
-    Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
-    Nazwa Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
-    Tytuł projektu: "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"

 

II. Termin wykonania zamówienia - realizacji zamówienia: od pierwszy kwartał 2012 r. do 31.07.2013 r.


III. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.    posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia tj. udokumentowany Kurs Pedagogiczny, wyższe wykształcenie z zakresu informatyki,  wykształcenie kierunkowe zgodne z tematyką szkolenia - są nauczycielami informatyki
2.    posiadają udokumentowany staż pracy w placówkach publicznych i niepublicznych przygotowujących do pracy w branży informacyjnej ? łącznie nie krótszą niż 4 lata
3.    prowadzą działalność szkoleniową zgodną z przedmiotem zamówienia łącznie nie krótszą niż 4 lata lub ukończony kurs zgodny z przedmiotem zamówienia
4.    posiadają stałą siedzibę gwarantującą odpowiednia zaplecze techniczne zgodne z przedmiotem zamówienia
5.    posiadają rejestrację prowadzonego ośrodka w rejestrze instytucji szkoleniowych prowadzonym przez Urząd Miasta w którym ośrodek funkcjonuje
6.    posiadają prawo wydawania zaświadczeń/certyfikatów jak również posiadają rekomendację Placówki lub  Stowarzyszenia zgodnie z przedmiotem zamówienia
7.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym Zapytaniem ofertowym oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /w formie oświadczenia/
8.    posiadają potwierdzenie uczestnictwa w realizacji projektów unijnych z elementami kursów zawodowych


IV. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.    Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
2.    Oferta powinna być napisana w języku polskim,
3.    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

 

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
Nabór ofert na: przeprowadzenie kursu komputerowego Skuteczna reklama firmy z wykorzystaniem technologii informacyjnej w ramach projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"
Termin składania ofert: 2 marca 2012 r. do godz. 8:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

Zapytania do zamawiającego należy składać drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty1. 

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ?Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.    Cenę ofertową stanowi cena brutto przeprowadzenia kursu w przeliczeniu na jednego uczestnika kursu.
3.    Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.    Wykonawca może podać tylko jedną cenę; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.


VIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
-    CENA  OFERTOWA - 60 %

Kryterium to zostanie wyliczone według następującej zasady punktowej:
 

C=(Cmin/Cofbad ) x 60pkt


gdzie:
C - liczba punktów badanej oferty za cenę
Cmin - najniższa cena złożonej oferty brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w danej części.
Cof bad - cena badanej oferty bruttooraz
-    DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  - 40%
W ramach kryterium ?doświadczenie? Zamawiający będzie przyznawał punkty
za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 5 lat oraz dodatkowe kwalifikacje
w zakresie przedmiotu zamówienia, także studia podyplomowe i kursy specjalistyczne w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
2.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert, niepodlegających odrzuceniu.
3.    W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
4.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

IX. Pozostałe informacje
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty i nie zawarcia umowy, w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie przewyższała zaplanowane w budżecie projektu środki finansowe przewidziane na zadanie
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
3.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

4.    Wyniki postępowania zostaną ogłoszone przez Zamawiającego na jego stronie internetowej: pod adresem: http://zseu.webd.pl/projekt/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach.

 

X. Lista załączników do Zapytania ofertowego
ZAŁĄCZNIKI:
1.    Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2.    Wzór umowy - Załącznik nr 2
3.    Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym oraz dysponowaniu potencjału technicznego i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ? Załącznik nr 3
4.    Oświadczenie o niekaralności ? Załącznik nr 4
5.    Aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Urząd ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej oferenta
6.    Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego
7.    Dyplom potwierdzający wykształcenie wyższe informacyjne
8.    Rekomendacja Placówki lub  Stowarzyszenia zgodnie z przedmiotem zamówienia
9.    Zestawienie wykonanych zleceń na przeprowadzenie szkoleń zawodowych (lub szkoleń własnych) z zakresu objętego niniejszym zapytaniem ofertowymWymagane dokumenty ofertowe powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w ramach projektu ?Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia? dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).


ZATWIERDZAM
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych
Krystian Szatka


Do pobrania:
Załączniki do oferty:
1.    Formularz ofertowy
2.    Wzór umowy
3.    Oświadczenie
4.    Oświadczenie o niekaralności
5.    Kwestionariusz osobowy - osoba fizyczna
6.    Kwestionariusz osobowy - firma


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poprawiony: poniedziałek, 27 lutego 2012 23:04
  Joomla themes created by Lonex.