Ogłosz. o naborze na kurs Warsztaty kreowania wizerunku PDF Drukuj Email
Wpisany przez   
czwartek, 08 marca 2012 19:39

  razem


Data publikacji: 08.03.2012 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE ofert na przeprowadzenie kursu zawodowego w okresie realizacji projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" realizowanego w ramach Działania 9.2  "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego", priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Gliwice, dn. 08.03.2012 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

   Zamawiający Zespół Szkół  Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usługi szkoleniowej o szacunkowej wartości nieprzekraczajacej równowartości kwoty 14 tys. euro netto, wyłączonej ze stosowania na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113).


I. Opis przedmiotu zamówienia
1.    Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów kreowania wizerunku, kończących się zaświadczeniem dla 20 uczniów (w 2 grupach 10 osobowych z dodatkowo 1 osobą rezerwową) Zespołu Szkół  Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach - biorących udział w projekcie "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS - Działanie 9.2 POKL. Kurs obejmuje opracowanie materiałów i przeprowadzenie zajęć z zakresu:
-    efektywnej komunikacji, mowy ciała, treningów kreatywności, autoprezentacji oraz kreowania własnego wizerunku w praktyce

2.    Kurs powinien składać się z  10 godzin dydaktycznych przypadających na każdego Uczestnika i Uczestniczkę.
3.    Zajęcia na kursie odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego, poza godzinami zajęć szkolnych z uwzględnieniem planu lekcji.
4.    Wykonawca przedstawia program kursu w formie opisowej do akceptacji przez Zamawiającego.
5.    W ofercie Wykonawca podaje ceny kursu brutto w przeliczeniu na 1 godzinę zajęć.
6.     Projekt w ramach, którego odbywać się będzie szkolenie jest  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
-    Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
-    Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
-    Nazwa Działania 9.2: Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
-    Tytuł projektu: "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia"

II. Termin wykonania zamówienia - realizacji zamówienia: od pierwszy kwartał 2012 r. do 31.07.2013 r.


III. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.    posiadają uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia tj. wykształcenie kierunkowe zgodne z tematyką szkolenia, np technik usług kosmetycznych, kosmetolog,  udokumentowany Kurs Pedagogiczny,
2.    ukończony kurs w zakresie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia,
3.    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, /w formie kserokopii dokumentów oraz oświadczenia/
4.    wykonali, co najmniej jedną usługę polegająca na przeprowadzeniu kursu/warsztatów w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.


IV. Opis sposobu przygotowywania ofert
1.    Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami opracowanymi przez Zamawiającego.
2.    Oferta powinna być napisana w języku polskim,
3.    Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:
Nabór ofert na: przeprowadzenie warsztatów kreowania wizerunku w ramach projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia".
Termin składania ofert: 13 marca 2012 r. do godz. 8:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Zapytania do zamawiającego należy składać drogą mailową na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1.    Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w "Formularzu ofertowym" stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2.    Cenę ofertową stanowi cena brutto za jedną godzinę przeprowadzonych zajęć .
3.    Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.    Wykonawca może podać tylko jedną cenę; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.


VIII. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert
1.    Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
-    CENA  OFERTOWA - 60 %
Kryterium to zostanie wyliczone według następującej zasady punktowej:
 

C=(Cmin/Cofbad ) x 60pkt


gdzie:
C - liczba punktów badanej oferty za cenę
Cmin - najniższa cena złożonej oferty brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w danej części.
Cof bad - cena badanej oferty brutto
oraz
-    DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY  - 40%
W ramach kryterium ?doświadczenie? Zamawiający będzie przyznawał punkty
za liczbę godzin przeprowadzonych zajęć w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w ciągu ostatnich 5 lat oraz dodatkowe kwalifikacje
w zakresie przedmiotu zamówienia, także studia podyplomowe i kursy specjalistyczne w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia.
2.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów spośród ofert, niepodlegających odrzuceniu oraz, która spełni większość wymagań stawianych wykonawcy.
3.    W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawcy będą zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego. Ewentualne wyjaśnienia dotyczące rażąco niskiej ceny udzielane są wyłącznie w formie pisemnej.
4.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.


IX. Pozostałe informacje
1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej oferty i nie zawarcia umowy, w przypadku, gdy zaoferowana cena będzie przewyższała zaplanowane w budżecie projektu środki finansowe przewidziane na zadanie
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.
3.    Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4.    Wyniki postępowania zostaną ogłoszone przez Zamawiającego na jego stronie internetowej: pod adresem:

http://zseu.webd.pl/projekt/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach.

 

X. Lista załączników do Zapytania ofertowego
ZAŁĄCZNIKI:
1.    Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.
2.    Wzór umowy - Załącznik nr 2
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzające niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszym zapytaniem ofertowym  oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - Załącznik nr 3
4.    Oświadczenie o niekaralności - Załącznik nr 4
5.    Potwierdzona kserokopia Zaświadczenia ukończenia Kursu Pedagogicznego
6.    Potwierdzona kserokopia Dyplomu potwierdzającego wykształcenie
7.    Wstępny Program warsztatów do akceptacji przez Zamawiającego
Wymagane dokumenty ofertowe powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w ramach projektu "Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia" dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).                                                                                            

 

ZATWIERDZAM
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych
Krystian Szatka


Do pobrania:
Załączniki do oferty:
1.    Formularz ofertowy
2.    Wzór umowy
3.    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
4.    Oświadczenie o niekaralności
5.    Kwestionariusz osobowy


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poprawiony: czwartek, 08 marca 2012 20:10
  Joomla themes created by Lonex.