Ogłoszenie o przetargu - dor. zawod PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Madej   
piątek, 25 listopada 2011 14:20

  razem
   Data publikacji: 25.11.2011 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Gliwice: Organizacja i przeprowadzenie na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia usług w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczniów i Uczennic ZSE-U w Gliwicach w Projekcie Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Numer ogłoszenia: 397770 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla S.A. Poniatowskiego , ul. Kozielska 1, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 032 2315236, faks 032 2314270.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zseu.webd.pl/projekt

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna jednostki administracji samorządowej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie na podstawie cywilnoprawnej umowy zlecenia usług w zakresie indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczniów i Uczennic ZSE-U w Gliwicach w Projekcie Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 1228 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla 307 uczniów i uczennic (po 4 godziny na każdego Ucznia lub Uczennicę) Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach, w ramach projektu Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ. Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z więcej niż jednym oferentem, dlatego też dopuszczalne jest składanie ofert częściowych. Warunkiem i wykładnikiem dla zawarcia umowy jest przeprowadzenie najwyżej 250 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach przez jednego doradcę zawodowego, zgodnie z harmonogramem doradztwa, który sporządzi Zamawiający. Wykonawca zapewni realizację zamówienia na odpowiednim dla rodzaju usługi poziomie w stopniu zapewniającym prawidłowy przebieg przedmiotu usługi..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.20-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oPosiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (podstawy prawne wykluczenia z postępowania określają: art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp). Ocena spełnienie tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i innych dokumentów przedłożonych przez oferenta.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oDla przedmiotu zamówienia: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca spełni a) posiadanie kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub dyplomem ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez oferenta dyplomu. b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz udokumentowanego co najmniej 2 - letniego doświadczenia w pracy doradcy zawodowego. c) posiadanie co najmniej 3 odpowiednich referencji. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez oferenta. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków przystąpienia do postępowania: - ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w pkt. a, b, c na zasadzie spełnia/nie spełnia, - z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki wymienione w pkt. a, b, c. - niespełnienie wszystkich powyższych warunków przez wykonawcę będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania o udzielenie zmówienia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oOświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia-nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oZa spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli: a) posiadanie kwalifikacji z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzonych dyplomem ukończenia studiów magisterskich lub dyplomem ukończenia odpowiednich studiów podyplomowych. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez oferenta dyplomu. b) posiadanie niezbędnej wiedzy oraz udokumentowanego co najmniej 2 - letniego doświadczenia w pracy doradcy zawodowego. c) posiadanie co najmniej 3 odpowiednich referencji. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie oświadczenia i dokumentów przedłożonych przez oferenta. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, wykazu osób według formuły: spełnia-nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 1. oWykonawca winien wykazać się, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia. Nie wymaga się złożenia dodatkowego dokumentu. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu należy złożyć: - ofertę na wzorze stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (z art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp) o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ., - parafowany wzór umowy, ZAŁĄCZNIK nr 3 do SIWZ - podpisany wykaz osób, stanowiący ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian z przyczyn o obiektywnym charakterze, - zmiana czasu realizacji umowy wynikająca ze zmiany okresu realizacji projektu, - inne zmiany, których Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, a które będą konieczne do prawidłowej realizacji projektu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zseu.webd.pl/projekt
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.zseu.webd.pl/projekt.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Króla Stanisława Augusta, ul. Kozielska 1 w Gliwicach, pok. 120 - sekretariacie szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia współfinansowany jest ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dziłanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Zatwierdzam dyr. ZSEU

Krystian Szatka

 

Do pobrania:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

Załączniki:

Załącznik 1. formularz oferty

Załącznik 2. oświadczenie

Załącznik 3. wzór umowy

Załącznik 4. wykaz osób


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2011 07:30
  Joomla themes created by Lonex.