wykonanie strony internetowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Andrzej Madej   
poniedziałek, 28 listopada 2011 21:37

  razem
   

 

Data publikacji: 28.11.2011 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE ofert na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w okresie realizacji projektu ?Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia? realizowanego w ramach Działania 9.2 ?Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego?, priorytetu IX ?Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach? Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Określenie zakresu obowiązków wykonawcy:

Przygotowanie koncepcji, w tym projektu graficznego oraz wykonanie i uruchomienie strony internetowej projektu ?Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Projekt realizowany będzie w Gliwicach a jego uczestnikami będą uczniowie i uczennice klas trzecich T Nr 5 Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach. Realizacja zadania obejmuje, w szczególności:

- przygotowanie koncepcji strony, w tym projektu graficznego, oraz wykonanie i uruchomienie strony internetowej,

- obsługę strony internetowej w okresie obowiązywania umowy

Opis przedmiotu dostawy/usługi określony w załączniku nr 1

 

Wymagania charakteryzujące kandydata/tkę do utworzenia strony internetowej projektu oraz jej obsługi, w okresie jego realizacji:

  • Wykształcenie wyższe informatyczne
  • doświadczenie w tworzeniu stron internetowych ? przedstawienie co najmniej 2 utworzonych przez potencjalnego wykonawcę stron internetowych.
  • doświadczenie w obsłudze stron internetowych polegającej m. in. na bieżącej aktualizacji strony i komponentów

Dopuszcza się składanie ofert częściowych:

Część 1: - przygotowanie koncepcji strony, w tym projektu graficznego, oraz wykonanie i uruchomienie strony internetowej,

Część 2: - obsługę strony internetowej w okresie obowiązywania umowy.

 

Dokumenty, do złożenia których zobowiązani są kandydaci:

1. list motywacyjny,

2. życiorys ? curriculum vitae,

3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,

4. oświadczenie o niekaralności (do pobrania ze strony).

Ofertę należy przygotować zgodnie z poniższym załącznikiem nr 1.

Termin składania ofert: 2 grudnia 2011 r. do godz. 13:00 w sekretariacie Zespołu Szkół Ekonomiczno ? Usługowych w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1

Termin rozpoczęcia pracy w projekcie: od 5 grudnia 2011 r.

Przewidywany termin zakończenia: 31 lipca 2013 r.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z adnotacją:

nabór ofert na: przygotowanie strony internetowej i obsługi strony internetowej w ramach projektu ?Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia?

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://zseu.webd.pl/projekt/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Szkoły przy ul. Kozielskiej 1 w Gliwicach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w ramach projektu ?Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia? dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych

 

Krystian Szatka

Do pobrania:

Załącznik nr 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Poprawiony: poniedziałek, 19 grudnia 2011 07:29
  Joomla themes created by Lonex.